Opšti kursevi engleskog jezika (General English) organizovani su na svim nivoima, od kurseva za apsolutne početnike do pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma Cambridge FCE, CAE, CPE.

Plan i program rada, kao i nivoi na kojima se organizuju opšti kursevi engleskog jezika, usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR).

Opšte kurseve engleskog jezika za sve nivoe znanja možete pohađati u vidu redovnih (semestralnih) kurseva na kojima je nastava organizovana 2 puta nedeljno po 2 školska časa. Na redovne kurseve se možete upisati 2 puta godišnje: od 1. do 15. septembra i od 1. do 15. februara ili rezervisati sebi mesto u bilo kom trenutku tokom godine.

Takođe, opšti kursevi su organizovani i u vidu mesečnih intenzivnih i superintenzivnih kurseva, ali samo na nivoima A1 i A2. Nastava na ovim vrstama kurseva odvija se svakog radnog dana, po 2 školska časa na intenzivnim, odnosno 4 školska časa na super-intenzivnim kursevima. Organizuju se svakog meseca tokom godine i upis je konstantno aktuelan.

Za svaki nivo precizno je razrađen plan i program rada koji je usklađen prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR).

Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework of Reference, skraćeno – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

  • A1 (elementary – početni)
  • A2 (pre-intermediate – niži srednji)
  • B1 (intermediate – srednji)
  • B2 (upper-intermediate – viši srednji)
  • C1 (advanced – napredni)
  • C2 (proficiency – najviši stepen vladanja jezikom, blizak maternjem jeziku)

Svaki od nivoa obuhvata 2 kursa (2 semestra redovnog ili 2 intenzivna kursa), osim nivoa C1 koji obuhvata 3 redovna semestra. Jednostavnije rečeno, da biste završili jedan nivo, potrebno je pohađati 2 kursa, odnosno 3 za C1 nivo.

Na nivou A2 organizujemo poseban kurs konverzacije koji je osmišljen na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u cilju razvoja što bolje govorne kompetencije polaznika, naročito nakon početnih nivoa.

Priprema za međunarodno priznate Kembridž sertifikate opšteg engleskog jezika organizovana je za nivoe:

  • B2 (FCE – First Certificate in English) i traje 1 redovan semestar
  • C1 (CAE – Certificate in Advanced English) i traje 3 redovna semestra
  • C2 (CPE – Certificate of Proficiency in English) i traje 2 redovna semestra

Možemo se pohvaliti izuzetnom prolaznošću i dobrim rezultatima naših polaznika na ispitima za sticanje ovih sertifikata, koji se u Srbiji organizuju u okviru Britanskog saveta (British Council). ACADEMY je uključen u Addvantage program Britanskog saveta, koji je upravo vezan za pripremu kandidata za polaganje Kembridž ispita.