Svi naši testovi usklađeni su sa standardima i nivoima znanja prema Zajedničkom evropskom okviru (CEFR skala) od početnog A1 nivoa, do najvišeg C2 nivoa.

 

Ulazno testiranje

Za sve koji žele da upišu neki od naših kurseva, a imaju predznanje u učenju stranih jezika, obezbeđeno je besplatno testiranje znanja – ulazno testiranje, koje je pismeno i usmeno, odnosno obuhvata rešavanje testa i intervju sa našim profesorima.

Nakon sumiranja rezultata oba dela testiranja, određuje se na kom nivou treba da pohađate kurs, u skladu sa pokazanim znanjem. Budući da je naš plan i program organizovan tako da se svaki nivo sastoji od 2 dela, tj. 2 kursa, koji funkcionišu kao zasebne celine, ukoliko testiranjem utvrdimo da, na primer, znate ono što je predviđeno programom za prvi deo nivoa, rasporedićemo Vas na kurs za drugi deo nivoa. Takav način organizacije znači da Vas ne uslovljavamo da morate jedan nivo slušati od samog početka, pa na taj način ostvarujete brži napredak i pohađate kurs koji je upravo u skladu sa Vašim znanjem.

Na osnovu Vaših potreba za brzinom napredovanja, vremena koje imate na raspolaganju da se posvetite učenju jezika, ili drugih Vama važnih faktora, uz našu pomoć i dugogodišnje iskustvo, izabraćete kurs koji Vam najviše odgovara.

 

Testiranje tokom kursa

Tokom kursa, imaćete nekoliko testova koji predavaču pružaju povratnu informaciju u vezi sa vašim napredovanjem – šta ste uspešno savladali i naučili, a šta su oblasti na kojima treba dodatno raditi.

 

Probno testiranje – simulacija ispita

U poslednjoj fazi kursa organizujemo pripreme za polaganje eliminacionog/završnog ispita, tzv. probne ispite ili simulacije. Polaznicima se predstavlja izgled samog ispita, i pismenog i usmenog dela (kod završnih ispita). Probnim testovima obuhvaćene su sve oblasti koje su obrađene tokom kursa, a njihova funkcija je da pomognu polaznicima, kako bi znali koju vrstu zadataka mogu očekivati na završnom ispitu. Posebno se vrši simulacija usmenog dela ispita, gde i od drugih predavača dobijate dodatne povratne informacije i savete kako biste što uspešnije pripremili.

 

Eliminacioni testovi

Nakon završenog prvog dela svakog nivoa, organizovani su eliminacioni testovi kojim proveravamo da li ste uspešno savladali predviđeno gradivo. Na ovim ispitima polaznici imaju pismeni test koji obuhvata testiranje jezičkih veština: čitanje, slušanje, pisanje, kao i gramatiku i vokabular obrađen na tom delu kursa. Uspešno položen eliminacioni test, tj. rezultat od najmanje 60%, dokaz je da ste savladali prvi deo jednog nivoa, nakon čega možete nastaviti sa učenjem i pripremati se za završni ispit i dobijanje sertifikata.

 

Završni testovi – ispiti

Budući da se svaki nivo sastoji iz 2 dela, nakon završenog drugog dela kursa polaznike očekuje završni ispit. Ispit se održava na kraju svakog nivoa i traje oko 3,5 sata u proseku. Ovim ispitom obuhvata se kompletna materija koja pokriva jedan ceo nivo. Ispit se sastoji iz najmanje 2 dela: pismenog i usmenog. Pismeni ispit obuhvata testiranje jezičkih veština: čitanje, slušanje, pisanje, kao i poznavanje gramatike i vokabulara. Usmeni deo ispita je niz zadataka konverzacijskog tipa.

Smatra se da je polaznik uspešno položio ispit ukoliko je na svakom od delova ostvario rezultat od najmanje 60% tačnih odgovora. Kriterijumi ocenjivanja usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike, kojim se propisuje šta polaznik mora usvojiti na svakom nivou znanja.

 

„Dril“ testovi

U okviru pripremnih kurseva za međunarodne sertifikate, uradićete kompletnu simulaciju ispita, tzv. „dril“, kada je bitno i vreme za koje rešite svaki deo testa, a sve to je u skladu sa propozicijama međunarodno priznatih sertifikata. Na taj način možemo dati preciznije preporuke u vezi sa uspehom koji biste ostvarili na zvaničnim međunarodnim ispitima. Možemo se pohvaliti visokom prolaznošću i visokim ocenama koje ostvaruju naši polaznici.